logoblackaka64

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych w Studiu Artystycznym "Ingenium" jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu:

 1. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszeniowy. W przypadku osób poniżej osiemnastego roku życia, formularz wypełnia rodzić/ opiekun prawny dziecka.
 2. Zapisu można dokonać osobiście, w Studiu lub telefonicznie, pod numerem 785 926 821.
 3. Zapis na zajęcia jest wstępną formą rezerwacji miejsca przez trzy dni od dnia zapisu.
 4. Osoba zgłaszająca się jest proszona o wpłatę całej kwoty (minimum równowartości opłaty jednego miesiąca, czyli czterech lub większej ilości zajęć) w ciągu trzech dni od zapisu. W przypadku, gdy kwota ta nie zostanie przekazana organizatorowi w podanym terminie, rezerwacja wstępna zostanie anulowana. W kwestiach spornych decydować będzie kolejność wpłynięcia opłaty na konto lub data przyjęcia gotówki w biurze Studia.
 5. Wysokość opłat za zajęcia określona jest w cenniku Studia Artystycznego "Ingenium".
 6. Zapisując się na zajęcia do Studia artystycznego "Ingenium" uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz zdolności fizycznej. Studio nie odpowiada za kontuzje uczestników zajęć tanecznych.
 7. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie obiektu, w którym są prowadzone zajęcia Studio Artystyczne "Ingenium" nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu i/lub jakichkolwiek środków odurzających.
 9. Na salę Taneczną i wokalną można wejść tylko w obuwiu zmiennym.
 10. Studio Artystyczne ma prawo odwołać zajęcia, zmienić ich termin lub zorganizować zastępstwo za instruktora w wyjątkowych sytuacjach. Informacja będzie dostępna na stronie internetowej, w biurze lub dostarczona do uczestników zajęć telefonicznie.
 11. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach tanecznych, aerobiku oraz innych zajęciach odbywających się w Studio, jest wykupienie jednorazowego wejścia lub karnetu oraz okazanie go w biurze przed każdymi zajęciami.a) każdy karnet posiada termin (np. 03.09.2010 - 03.10.2010), po upływie którego traci ważność bez względu na sytuację uniemożliwiającą uczestnictwa w zajęciach (nawet jeśli nie wykorzystane zostały wszystkie wejścia);
  b) karnet może być wykorzystany tylko przez osobę, która go nabyła;
  c) karnet zniszczony lub nieczytelny jest nieważny;
  d) zwrot karnetu nie jest możliwy.
 12. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach grup tanecznych, wokalnych i pozostałych, tj.: Ćwiczenia dla Pań puszystych, Aerobic Dance, Pilates oraz Joga jest uiszczenie opłaty miesięcznej najpóźniej do ósmego dnia miesiąca ("z góry").a) każdy uczestnik zajęć otrzymuje karnet potwierdzający tożsamość osoby uczęszczającej na zajęcia oraz potwierdzający uregulowanie opłat za planowane zajęcia. Osoby bez ważnego karnetu nie będą wpuszczane na zajęcia;
  b) zgubienie karnetu wiąże się z kosztami za jego ponowne wyrobienie;
 13. Instruktor ma prawo odmówić wpuszczenia na zajęcia osoby spóźnionej. Prosimy nie spóźniać się na zajęcia, ponieważ każde poprzedzane są ważną rozgrzewką.
 14. Nieobecności:a) nieobecność uczestnika powinna być zgłoszona instruktorowi prowadzącemu grupę;
  b) trzykrotna, niezgłoszona nieobecność może spowodować usunięcie uczestnika zajęć z grupy;
  c) osoba nieobecna na ostatniej próbie przed występem może być wykluczona z uczestnictwa w danym występie;
  d) w przypadku nieobecności dłuższej niż dwa tygodnie, kwota opłaty miesięcznej może ulec pomniejszeniu wyłącznie po uprzednim zawiadomieniu instruktora (przed lub w trakcie nieobecności);
 15. Uczestnicy zajęć są reprezentantami Studia Artystycznego "Ingenium" na turniejach tańca. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w turnieju ponosi uczestnik zajęć.
 16. Koszt kostiumów ponosi Studio Artystyczne "Ingenium", przy czym każda osoba ma obowiązek dbania o strój i zwrócenia go po każdym występie. W przypadku zgubienia lub zniszczenia stroju osoba winna zdarzeniu ponosi odpowiedzialność finansową za dany kostium.
 17. Istnieje możliwość uczestniczenia w jednych zajęciach próbnych w grupach tanecznych po uiszczeniu opłaty za jedno wejście. Uczestnictwo w kolejnych zajęciach wiąże się z dopłatą do kwoty miesięcznej.
 18. O opuszczenie sali tanecznej lub wokalnej mogą zostać proszone osoby, które nie zastosują się do niniejszego regulaminu, ich zachowanie będzie przeszkadzało innym uczestnikom zajęć lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu obiektu, w którym odbywają się zajęcia. Uczestnicy zajęć zobowiązują się do szanowania praw i godności pracowników i innych osób uczestniczących w zajęciach.
 19. Klienci Studia Artystycznego "Ingenium" zobowiązani są do czytania bieżących informacji podawanych na tablicach w Studio lub na stronie internetowej oraz dostosowania się do nich.
 20. Wszystkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem są regulowane przez właściciela Studia Artystycznego "Ingenium".

Marta Helińska